MOTTO DRUŻYNY:

"Harcerstwo to nie jest coś, co się umie,

ale to jest coś, czym się jest...."

 

Godło DH Zawisza Czarny

 

          KONSTYTUCJA DRUŻYNY ZAWISZA CZARNY

          I. STRUKTURA DRUŻYNY

 1. DH Zawisza Czarny należy do Związku Harcerstwa Polskiego i jest podporządkowana Hufcowi w Głubczycach.
 2. Jeżeli w tej Konstytucji znajdzie się skrót DH ZW odnosić się to będzie do pełnej nazwy drużyny.
 3. Drużyna działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie.
 4. W drużynie działaja pion harcerski.
 5. Drużyna działa w systemie zastępowym – trzy zastępy: Agricola, Wawer, Zośka.

          II. WŁADZE DRUŻYNY

 1. Na czele drużyny stoi drużynowy, który kieruje na bieżąco jej działaniami.
 2. Władzą uchwałodawczą jest Walna Zbiórka Drużyny.
 3. Drużynowy kieruje drużyną przy pomocy przybocznej, zastępowych oraz Rady Drużyny.
 4. W skład Rady Drużyny wchodzą:
  • drużynowy,
  • przyboczna,
  • zastępowi,
  • funkcyjni drużyny mianowani rozkazem,
  • harcerka / harcerz wyznaczony spośród członków drużyny podany w rozkazie.
 5. Decyzje Rady Drużyny podejmowane są na zasadzie głosowania i do ich ważności wymagana jest większość głosów.
 6. W przypadku równowagi głos decydujący posiada drużynowy i przyboczna.

 

          III. PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Drużynowy:
  • zwołuje i prowadzi zbiórki drużyny ( zwykłe i alarmowe),
  • reprezentuje drużynę na Zbiórce Drużynowych Hufca,
  • udziela wyróżnienia i kary,
  • odpowiada za dokumentację i majątek drużyny,
  • kontroluje pracę zastępów i funkcyjnych,
  • zatwierdza realizowanie zadań w otwartych próbach,
  • opracowuje Plan Pracy drużyny,
  • minimum raz w roku organizuje zbiórkę z rodzicami.
 2. Przyboczny:
  • zwołuje i prowadzi zbiórki drużyny za wiedzą lub na polecenie drużynowego,
  • na polecenie drużynowego reprezentuje drużynę na Zbiórce Drużynowych Hufca,
  • za zgodą drużynowego zatwierdza zadania w otwartych próbach,
  • wykonuje inne zadania zlecone przez drużynowego.
 3. Zastępowy:
  • kieruje pracą zastępu,
  • jest koordynatorem comiesięcznego sprzątania harcówki,
  • wnioskuje o wyróżnienie bądź ukaranie członka zastępu.
 4. Skarbnik:
  • prowadzi książkę finansową drużyny.
 5. Kronikarz:
  • prowadzi kronikę drużyny.
 6. Członek drużyny:
  • ma trzymiesięczny okres próbny (licząc od momentu wstąpienia, do drużyny)
  • po ukończeniu próby ma sześć miesięcy czasu na skompletowanie umundurowania harcerskiego,
  • systematycznie uczestniczy w zbiórkach zastępu i drużyny,
  • wykonuje zadania postawione przez zastępowego lub drużynowego,
  • ma obowiązek informować zastępowego o przyczynie nieobecności na zbiórce.
 7. Rada Drużyny:
  • jest jedynym organem uprawnionym do wprowadzania poprawek w konstytucji,
  • podejmuje decyzje i uchwały,
  • podejmuje decyzje o usunięciu członka z drużyny,
  • decyduje o udziale drużyny lub zastępu w imprezach hufcowych,
  • otwiera i zamyka próby na stopnie, sprawności, znaki służb i zadania zespołowe,
  • dopuszcza do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego,
  • mianuje i odwołuje funkcyjnych drużyny.

 

          IV. CZŁONKOSTWO

 1. Członkiem DH ZC może zostać każdy, kto wyrazi chęć wstąpienia i zaakceptuje treści niniejszej Konstytucji.
 2. Członkostwo w DH ZC wygasa na własną prośbę albo na skutek wydalenia dyscyplinarnego.
 3. Wydalenie z drużyny następuje na podstawie decyzji Rady Drużyny w porozumieniu z członkami drużyny.
 4. Osoba wydalona z drużyny, albo która zrezygnowała z członkostwa dobrowolnie może ubiegać się o powtórne przyjęcie po upływie nie mniej niż jednego roku.
 5. Wstąpienie do drużyny i wystąpienie z niej musi być podane w rozkazie drużynowego.

          V. SYMBOLE I OBRZĘDOWOŚĆ

 1. Najważniejszym symbolem DH ZC jest proporzec.
 2. Drużyna posiada swoje godło według załączonego wzoru.
 3. Treścią godła drużyny jest symbolika związana z patronem drużyny i nazwami zastępów - według kolorystyki jak we wzorze.
 4. Prawo do noszenia plakietki drużyny nabywają członkowie, którzy złożyli przyrzeczenie harcerskie.
 5. Barwy drużyny (beret, chusta, naramienniki) są w kolorze czerni, natomiast kapelusz w kolorze szarym.
 6. Członkowie drużyny noszą regulaminowe harcerskie umundurowanie.
 7. Członkowie drużyny noszą czarne lub granatowe getry.
 8. Hymnem drużyny jest piosenka ''ZAWISZA CZARNY".
 9. Zastępy posiadają własne nazwy.
 10. Tradycyjnym miejscem zbiórek drużyny jest harcówka.
 11. Bohaterem drużyny jest rycerz Zawisz Czarny.
 12. Harcerka / harcerz dopuszczony do Przyrzeczenia składa je przy ognisku, obok którego znajdują się barwy narodowe - w obecności innych członków drużyny i drużynowego.
Przyrzeczenie Harcerskie odbiera drużynowy - instruktor albo za zgodą drużynowego inny instruktor.
 

 

DH ZAWISZA CZARNY

 

DRUŻYNOWA: pwd. Lidia Grządziel

PRZYBOCZNA: dh. Anna Płaczek

 

ZASTĘP IAGRICOLA”

Marcelina Staniszewska - ZASTĘPOWA

Aleksandra Chawa

Aleksandra Szwec

Magdalena Pruszowska

Karolina Kroczak

Alicja Kaźimierów

Robert Płaczek

Emilia Kostyk

ZASTĘP II  „WAWER”

Natalia Prokopowicz – ZASTĘPOWA

Paulina Prokopowicz

Paulina Drążek

Kamil Czerwiec

Bartosz Kraszewski

Michał Szewczuk

ZASTĘP III „ZOŚKA”

Paulina Chomętowska - ZASTĘPOWA

Roksana Kobylańska

Katarzyna Rusnak

Oliwia Szulc

Adam Demianowski

Marcel Roczyna

 

SKARBNIK: Aleksandra Chawa

KRONIKARZE: Aleksandra Szwec, Magdalena Pruszowska

RADA DRUŻYNY:

drużynowa - Lidia Grządziel;

przyboczna - Anna Płaczek;

zastępowe – Marcelina Staniszewska, Natalia Prokopowicz, Paulina Chomętowska

 
22269532
22457764