Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

 

Program Aktywna edukacja jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przeszkolą i szkołach współfinansowanego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

 

Działenia w projekcie koncentrują się wokół czterech głównych problemów:

 1. Sprzętu, co oznacza, że chcemy przygotować szkoły do przemyślanego określania potrzeb w zakresie zakupów nowych narzędzi informatycznych oraz jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów już posiadanych.
 2. Organizacji, czyli wypracowania i wdrożenia rozwiązań sprawiających, że narzędzia TIK będą stanowić rzeczywiste wsparcie działania szkoły, a nie bardzo kosztowne utrudnienie.
 3. Metodyki, co stanowi dla nas zagadnienie najistotniejsze. Nowoczesne technologie same w sobie nie przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia. Wykorzystywane jedynie jako urozmaicenie lekcji czy sposób na skupienie uczniów uwagi nie spełniają swojej roli edukacyjnej. W programie Aktywna edukacja pokazujemy, jak narzędzia TIK mogą wspomóc nauczyciela w skutecznym nauczaniu.
 4. Współpracy – zarówno między nauczycielami w obrębie jednej szkoły, jak i międzyszkolnej. W ramach programu chcemy zachęcać nauczycieli do wymiany wiedzy i doświadczeń, w szczególności do dzielenia się dobrymi praktykami wykorzystania TIK.

 

W naszych różnych działaniach stosujemy różnorodne metody wsparcia nauczycieli biorących udział w programie. W najbardziej rozbudowanym kursie Cyfrowa ścieżka przeznaczonym dla zespołów szkolnych proponujemy kurs internetowy, warsztaty wymiany doświadczeń, możliwość udziału w konferencjach programowych oraz dostęp do bazy dobrych praktyk i samouczków. Podstawą kursów skróconych jest szkolenie e-learningowe wzbogacone o np. webinaria.

 1. Kurs internetowy
  Nauczyciele biorący udział w programie wezmą udział w interaktywnym kursie e-learningowym. W trakcie kursu uczestnik zapoznaje się z materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla jego roli w programie, a w Cyfrowej ścieżce również realizuje opisane w kursie zadania i przedstawia ich efekty.Platforma kursu sprzyja również komunikacji między nauczycielami, co pozwala na bieżąco wspólnie omawiać wątpliwości i problemy związane z wykonywanymi zadaniami. Uczestnicy kursów otrzymują również wsparcie od mentorów oraz kierowników kursów.
 2. Wymiana doświadczeń
  Uczestnicy kursu Cyfrowa ścieżka zostaną podzieleni na lokalne zespoły wymiany doświadczeń. Każdy taki zespół spotka się dwukrotnie podczas trwania danej edycji programu, co pozwoli nauczycielom na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z wprowadzaniem i stosowaniem TIK w edukacji. Stworzone zespoły w przyszłości będą mogły pełnić role ośrodków wspierających dla innych nauczycieli. W kursach skróconych zapewniamy inne możliwości wymiany doświadczeń. Szczególnie ciekawe są webinaria, czyli interaktywne wideokonferencje, które prowadziliśmy w kursie Idę dalej, a teraz planujemy szerzej wykorzystać je również w innych kursach.
 3. Konferencje programowe
  W każdej edycji programu odbędą się  konferencje w Warszawie – na początku, w połowie i na zakończenie edycji. O ich terminie i szczegółowym programie będziemy informować wszystkie szkoły uczestniczące w programie, odpowiednio wcześniej drogą mailową. Udział w nich nie jest obowiązkowy, rejestracja odbywa się przez internet, obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
 4. Dobre praktyki
  W ramach programu Aktywna edukacja gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy tzw. dobre praktyki, tj. przykłady ciekawego i skutecznego zastosowania TIK w edukacji. Wymiana dobrych praktyk stanowi ważny element założonego przez nas systemu współpracy między nauczycielami – chcemy, by nawet po zakończeniu programu opracowane materiały mogły służyć polepszaniu jakości kształcenia.
 5. Poradniki TIK i samouczki
  Chociaż program nie jest skoncentrowany na sprzęcie, tzn. nie przewiduje nauki obsługi urządzeń oraz stosowania konkretnych programów i aplikacji, zapewniamy nauczycielom interaktywne samouczki dostępne na różne platformy. Pozwolą one samodzielnie poznać narzędzia, które można z powodzeniem zastosować na lekcjach.
 6. Publikacje książkowe
  Dla naszych uczestników przygotowaliśmy szereg publikacji z zakresu skutecznego nauczania oraz stosowania TIK w edukacji. Będziemy je bezpłatnie kolportować wśród szkół biorących udział w programie oraz uczestników poszczególnych kursów.

 

 

 

 
22166204
22382300